ما را حمایت کنید
 
امروز : چهارشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۶ساعت ۲۱:۱۱
عکس شماره 1
۱۳۹۴/۱۱/۰۶
شاهسواران

تا به حال متوجه شده ای که گاهی آنچه را بدان نیاز داری، ناگهان از جایی که انتظارش را نداری سر می رسد. مانند تلفنی نامنتظر ؟ یا یکدفعه اتفاقی، کسی را در خیابان می بینی که در فکرش بوده ای ؟

چگونه خواسته هایمان را جذب کنیم ؟

آﯾﺎ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل در ﻣﻮرد اﻓﺮادی ﺷﻨﯿﺪه ای ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﮑﺮر درﮔﯿﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ﺑﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻫﻢ ﮔﻠﻪ دارﻧﺪ ﮐﻪ داﺋﻢ ﻫﻤﯿﻦ ﻧﻮع ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻧﺼﯿﺒﺸﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد ؟ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺬب ﺑﺮای اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از آدﻣﻬﺎ ﻫﻢ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. در زﻧﺪﮔﯽ ﻫﻤﺎن ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ را ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﻮد ﺟﺬب ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ اﻧﺮژی و ﺣﻮاس و ﺗﻮﺟﻬﻢ را ﺑﻪ آن ﻣﻌﻄﻮف ﻣﯽ ﮐﻨﻢ؛ ﭼﻪ آن را ﺑﺨﻮاﻫﻢ ﭼﻪ ﻧﺨﻮاﻫﻢ. ﻫﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ اﻣﻮاج ﺧﻮب ﯾﺎ ﺑﺪ دارد. در واﻗﻊ ﻣﺎ داﺋﻢ در ﺣﺎل ارﺗﻌﺎش ﻫﺴﺘﯿﻢ. اﮔﺮ ﺗﻮ ذوق زده ، ﺧﺮﺳﻨﺪ، ﻗﺪر دان، ﺷﺎﮐﺮ ﯾﺎ ﻣﻔﺘﺨﺮ ﺑﺎﺷﯽ؛ اﻣﻮاج ﻣﺜﺒﺖ ﺑﯿﺮون ﻣﯽ دﻫﯽ و اﮔﺮ ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ، ﻏﻤﮕﯿﻦ، ﻧﺎاﻣﯿﺪ و ﺳﺮﺧﻮرده ﺑﺎﺷﯽ و اﺣﺴﺎس ﺑﯿﻬﻮدﮔﯽ، ﺑﺪ ﺑﯿﺎری ﯾﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮردﮔﯽ ﮐﻨﯽ؛ اﻣﻮاج ﻣﻨﻔﯽ از ﺧﻮدت ﺑﯿﺮون ﻣﯽ دﻫﯽ.

ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ارﺗﻌﺎﺷﺎت ﺧﻮد در ﺗﻤﺎس و از آن آﮔﺎه ﺑﺎﺷﯽ ﭼﻮن آﻧﭽﻪ را از ﺧﻮدت ﺳﺎﻃﻊ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ؛ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺬب ، ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻫﻤﺎن را ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﺮﻣﯽ ﮔﺮداﻧﺪ.

ﻓﺮﻣﻮل ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ای ﺑﺮای ﺟﺬب آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ:

۱- ﺧﻮاﺳﺘﻪ ات را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻦ.

۲- ارﺗﻌﺎﺷﺎﺗﺖ را ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮ.

۳- آن را ﺑﭙﺬﯾﺮ.

واﮐﻨﺶ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺬب، درﺳﺖ ﻣﺜﻞ واﮐﻨﺶ ذﻫﻦ ﺗﻮﺳﺖ. ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺬب آﻧﭽﻪ را ﺗﻮ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﻫﯽ؛ ﻣﯽ ﺷﻨﻮد. وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﺪای دروﻧﺖ ﮔﻮش ﻣﯽ دﻫﯽ ﮐﻪ اﻓﻌﺎل و ﻋﺒﺎرات ﻣﻨﻔﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑﺮد؛ در واﻗﻊ ﺗﻮﺟﻪ و اﻧﺮژی ﺧﻮدت را ﺑﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽ دﻫﯽ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﻫﯽ.

برای خواندن ادامه مطلب می توانید از لینک زیر فایل را به صورت pdf دانلود کنید.

دانلود با لینک مستقیم